โปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ยต่อเทอม


จำนวนวิชาทั้งหมด
ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรดที่ได้
       
       
เกรดเฉลี่ย
     


วิธีคิดเกรดเฉลี่ยรวม
1.นำหน่วยกิตของวิชาที่ 1 x เกรดที่ได้ของวิชาที่ 1 = ผลลัพธ์ 1
2.นำหน่วยกิตของวิชาที่ 2 x เกรดที่ได้ของวิชาที่ 2 = ผลลัพธ์ 2
3.นำหน่วยกิตของวิชาที่ 3 x เกรดที่ได้ของวิชาที่ 3 = ผลลัพธ์ 3
4.หากมีหลายวิชาให้ทำเหมือน ข้อ1-3 จนครบตามจำนวนวิชา
5.นำหน่วยกิตวิชาทั้งหมดมารวมกัน แล้วนำไป หาร ผลลัพธ์ที่รวมกันทั้งหมด ก็จะได้เกรดเฉลี่ยรวม

คำแนะนำ
ในระบบเกรด A B B+ C C+ D D+ และ F ควรแปลงค่าออกมาให้เป็นตัวเลขก่อนจึงจะสามารถคำนวณได้ซึ่งค่าของแต่ละระดับก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสถาบันที่ได้กำหนดเอาไว้