โปรแกรมคำนวณ พื้นที่วงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง

หาเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม
รัศมี
เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม

หาพื้นที่วงกลม:
รัศมี
พื้นที่วงกลม

หาความยาวเส้นรอบวงกลม
รัศมี
ความยาวเส้นรอบวงกลม

สูตร

พื้นที่วงกลม = πr²

         ตัวอย่าง วงกลมวงหนึ่ง มีรัศมี 6 เมตร มีพื้นที่กี่ตารางเมตร

         พื้นที่วงกลม = 22/7x(6x6)

         พื้นที่วงกลม = 113.04 ตารางเมตร


เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม = 2r

         ตัวอย่าง วงกลมวงหนึ่ง มีรัศมี 6 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมเท่าไหร่

         เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม = 2x6

         เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม = 12 เมตร


ความยาวเส้นรอบวงกลม = 2πr

         ตัวอย่าง วงกลมวงหนึ่ง มีรัศมี 6 เมตร มีความยาวเส้นรอบวงกลมเท่าไหร่

         ความยาวเส้นรอบวงกลม = 2x(22/7x6)

         ความยาวเส้นรอบวงกลม = 37.68 เมตร


*หมายเหตุ ค่า π ≈ 22/7 หรือ ≈ 3.14