Home | โปรแกรมคำนวณคณิตศาสตร์ | โปรแกรมคำนวณฟิสิกส์

โปรแกรมคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน v.1

ใส่ค่าตัวเลขโดยมีคอมม่าคั่นแต่ละค่า ','. เช่น : 10,89,21,32,44ผลลัพธ์
จำนวนตัวเลข
ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ค่าแปรปรวน (Variance)
ค่าเฉลี่ยของประชากร (Population mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (Zigma)
ข้อมูลเพิ่มเติม